Statut organizacji

STATUT
 
CENTRUM POMOCY „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” im. Karola Wojtyły wewnętrznej jednostki organizacyjnej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1
Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, zwaną w dalszej części Statutu Centrum działającą  na podstawie:
 • Dekretu z dnia 31 lipca 2009r. Nr 759/Gł/2009, wydanego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego
 • 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)
 • 2
Siedziba Centrum mieści się w Lisowie.
 • 3
Terenem działania Centrum jest Archidiecezja Lubelska.
 • 4
Czas trwania Centrum jest nieograniczony.
 • 5
 1. Centrum posiada własny numer REGON, NIP oraz własne konto.
 2. Wyłącznym właścicielem Centrum jest parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 3. Centrum używa pieczęci podłużnej z napisem zawierającym: nazwę statutową, adres siedziby, nr telefonu, REGON i NIP.
 • 6
Centrum wyrasta z charyzmatu Karola Wojtyły i opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 • 7
 1. Centrum nie ma prawa udzielania pożyczek i dokonywania zabezpieczeń swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Centrum nie ma prawa do wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Centrum, pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Centrum nie ma prawa do wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Centrum, pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Centrum, albo następuje na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Centrum nie ma prawa zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Rozdział II
Cele i zadania Centrum i sposób ich realizacji

 • 8
Celem  Centrum   jest   prowadzenie   działalności  charytatywnej,  opiekuńczej  i społecznej oraz pomoc duchowa i materialna osobom potrzebującym w zakresie:
 1. kształtowania postaw chrześcijańskich i „wyobraźni miłosierdzia” w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.
 2. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. ochrony i promocji zdrowia.
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 7. edukacji, kultury, sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. wyrabiania poczucia wrażliwości społecznej przez troskę o człowieka potrzebującego.
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych.
 10. Kultywowanie tradycji i troska o dziedzictwo kulturowe.
 • 9
Swoje cele Centrum realizuje poprzez:
 1. organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, prelekcji i spotkań dyskusyjnych mających na celu propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej oraz odnowienie i pogłębienie życia religijnego.
 2. udzielanie pomocy materialnej rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i prowadzenie działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców.
 3. wspieranie dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, mających dziecko niepełnosprawne i walkę ze społeczną dyskryminacją.
 4. organizowanie i wspieranie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych.
 5. utworzenie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w walce z niepełnosprawnością społeczną i uzależnieniami.
 7. organizowanie indywidualnej i grupowej pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.
 8. organizowanie różnych form terapii zajęciowej.
 9. działalność szkoleniowo-informacyjna    w    zakresie    promocji    zdrowia i profilaktyki chorób.
 10. organizowanie spotkań integracyjnych dla różnych grup wiekowych oraz rozwijanie aktywności twórczej i kontaktów ze środowiskiem.
 11. zaspakajanie potrzeb kulturowych przez organizację imprez kulturalno-oświatowych, oglądanie programów telewizyjnych i projekcji video.
 12. nawiązywanie relacji,   aktywizację  i  szczególną   troskę   o  osoby  starsze i samotne.
 13. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. tworzenie i prowadzenie bazy lokalowej, pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych i sprzętu do realizacji zadań statutowych.
 16. organizowanie i dofinansowanie zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i  turystyczno-rekreacyjnych  oraz  różnych  form  wypoczynku i rekreacji.
 17. współpracę ze  środowiskami  zajmującymi  się człowiekiem potrzebującym i instytucjami religijnymi zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.
 18. współpracę z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
 19. opracowywanie i     rozpowszechnienie       materiałów       informacyjnych i szkoleniowych.
 20. pisanie projektów i  opracowywanie  programów  pomocy  oraz  współpracę z organizacjami i instytucjami, które takie programy realizują.
 21. promocję i organizację wolontariatu i akcji charytatywnych oraz aktywizowanie zwłaszcza ludzi młodych na rzecz potrzebujących.
 22. prowadzenie edukacji przedszkolnej i szkolnej w szczególności ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych.
 23. prowadzenie edukacji pozaszkolnej, także poradni specjalistycznych.
 24. Prowadzenie terapii i leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
 25. inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie.
 

Rozdział III
Organy Centrum i członkowie

 • 10
Władzami Centrum są:
 • Zarząd: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.
 • Komisja Rewizyjna.
 • 11
Ogólny nadzór nad Centrum sprawuje Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, który:
 • czuwa nad całością funkcjonowania Centrum zgodnie ze Statutem, wyznaniem wiary i zasadami etyki chrześcijańskiej.
 • powołuje i odwołuje Dyrektora z woluntariuszy zaangażowanych w działalność
 • zatwierdza kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz wydaje zgodę na jego odwołanie.
 • zmiany w Statucie Centrum przedkłada do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu.
 • decyduje o przeznaczeniu majątku Centrum w przypadku rozwiązania.
 • 12
Dyrektor Centrum:
 • kieruje działalnością
 • reprezentuje jednoosobowo Centrum i występuje w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa i Statutem.
 • przedstawia Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie kandydaturę Zastępcy Dyrektora i po uzyskaniu zgody powołuje go zgodnie z §11.
 • powołuje Sekretarza
 • zatrudnia pracowników
 • zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Centrum na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Centrum za rok ubiegły.
 • zarządza funduszami Centrum w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem.
 • jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem. Powyższe decyzje wymagają podpisu Księdza Proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 • opracowuje i   składa   Komisji   Rewizyjnej   sprawozdanie   finansowe w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 • 13
Zastępca Dyrektora Centrum:
 • wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych.
 • zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością
 • w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.
 • szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.
 • 14
Sekretarz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Centrum. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.
 • 15
 1. Wybór Członków Zarządu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • 16
 1. Komisję rewizyjną stanowi trzech członków Centrum.
 2. Wybór Komisji i Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Centrum.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Centrum ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem  prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 • 17
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności
 • składanie sprawozdań ze swej działalności członkom Centrum.
 • 18
 1. Członkami mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Centrum i zobowiążą się do przestrzegania Statutu i pracy na rzecz Centrum.
 2. Członków na drodze uchwały przyjmuje Zarząd Centrum.
 3. Członkostwo ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Centrum zgłoszonej pisemnie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Centrum.
 • wykluczenia przez  Zarząd  po aprobacie Księdza  Proboszcza  Parafii  Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • 19
Wolontariuszami mogą być osoby, które zechcą pracować na rzecz Centrum zgodnie z ustawą o wolontariacie.Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa Centrum

 • 20
Majątek Centrum stanowią:
 1. nieruchomości i ruchomości powierzone Centrum na podstawie umowy użyczenia przez Parafię pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 2. przychody z następujących źródeł:
 • dotacje, subwencje, kontrakty i środki z funduszy publicznych.
 • darowizny i spadki oraz dobrowolne wpłaty.
 • wpływy z działalności gospodarczej i programów celowych.
 • środki pochodzące z ofiarności publicznej.
 • środki uzyskane z realizacji programów Unii Europejskiej.
 • z innych źródeł.
 • 21
Dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez Centrum nadwyżka przychodów nad kosztami)  w całości jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego.
 • 22
Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora i podpisu Księdza Proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

 • 23
 1. Centrum może ulec likwidacji na podstawie dekretu rozwiązującego tę jednostkę, wydanego i podpisanego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego na wniosek Księdza Proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 2. Podejmując decyzję o likwidacji Centrum, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, określa sposób jego likwidacji.
 • 24
Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą podpisania przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego.
 • 25
 1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Centrum.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają dla swej ważności zgody Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego.
 • 25
Centrum z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status organizacji pożytku publicznego.+ Stanisław Budzik
ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKILublin, dnia 13 maja 2015 r.