Statut

STATUT
 
CENTRUM POMOCY „OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE” im. Karola Wojtyły wewnętrznej jednostki organizacyjnej parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie
 
Rozdział I Postanowienia ogólne
 

§1

Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, zwaną w dalszej części Statutu Centrum działającą  na podstawie:
 • Dekretu z dnia 31 lipca 2009r. Nr 759/Gł/2009, wydanego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego
 • 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873)

§2

Siedziba Centrum mieści się w Lisowie.

§3

Terenem działania Centrum jest Archidiecezja Lubelska.

§4

Czas trwania Centrum jest nieograniczony.

§5

 1. Centrum posiada własny numer REGON, NIP oraz własne konto.
 2. Wyłącznym właścicielem Centrum jest parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 3. Centrum używa pieczęci podłużnej z napisem zawierającym: nazwę statutową, adres siedziby, nr telefonu, REGON i NIP.

§6

Centrum wyrasta z charyzmatu Karola Wojtyły i opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§7

 1. Centrum nie ma prawa udzielania pożyczek i dokonywania zabezpieczeń swoim majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Centrum nie ma prawa do wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Centrum, pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Centrum nie ma prawa do wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Centrum, pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Centrum, albo następuje na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Centrum nie ma prawa zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 
 Rozdział II Cele i zadania Centrum i sposób ich realizacji

§8

Celem  Centrum   jest   prowadzenie   działalności  charytatywnej,  opiekuńczej  i społecznej oraz pomoc duchowa i materialna osobom potrzebującym w zakresie:
 1. kształtowania postaw chrześcijańskich i „wyobraźni miłosierdzia” w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II.
 2. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. ochrony i promocji zdrowia.
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 7. edukacji, kultury, sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 8. wyrabiania poczucia wrażliwości społecznej przez troskę o człowieka potrzebującego.
 9. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych.
 10. Kultywowanie tradycji i troska o dziedzictwo kulturowe.

§9

Swoje cele Centrum realizuje poprzez:
 1. organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, prelekcji i spotkań dyskusyjnych mających na celu propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej oraz odnowienie i pogłębienie życia religijnego.
 2. udzielanie pomocy materialnej rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej i prowadzenie działań na rzecz wyrównania poziomu życia mieszkańców.
 3. wspieranie dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, mających dziecko niepełnosprawne i walkę ze społeczną dyskryminacją.
 4. organizowanie i wspieranie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i profilaktycznych.
 5. utworzenie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w walce z niepełnosprawnością społeczną i uzależnieniami.
 7. organizowanie indywidualnej i grupowej pomocy medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i prawnej.
 8. organizowanie różnych form terapii zajęciowej.
 9. działalność szkoleniowo-informacyjna    w    zakresie    promocji    zdrowia i profilaktyki chorób.
 10. organizowanie spotkań integracyjnych dla różnych grup wiekowych oraz rozwijanie aktywności twórczej i kontaktów ze środowiskiem.
 11. zaspakajanie potrzeb kulturowych przez organizację imprez kulturalno-oświatowych, oglądanie programów telewizyjnych i projekcji video.
 12. nawiązywanie relacji,   aktywizację  i  szczególną   troskę   o  osoby  starsze i samotne.
 13. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. tworzenie i prowadzenie bazy lokalowej, pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych i sprzętu do realizacji zadań statutowych.
 16. organizowanie i dofinansowanie zajęć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i  turystyczno-rekreacyjnych  oraz  różnych  form  wypoczynku i rekreacji.
 17. współpracę ze  środowiskami  zajmującymi  się człowiekiem potrzebującym i instytucjami religijnymi zarówno w kraju jak i poza granicami Polski.
 18. współpracę z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.
 19. opracowywanie i     rozpowszechnienie       materiałów       informacyjnych i szkoleniowych.
 20. pisanie projektów i  opracowywanie  programów  pomocy  oraz  współpracę z organizacjami i instytucjami, które takie programy realizują.
 21. promocję i organizację wolontariatu i akcji charytatywnych oraz aktywizowanie zwłaszcza ludzi młodych na rzecz potrzebujących.
 22. prowadzenie edukacji przedszkolnej i szkolnej w szczególności ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych.
 23. prowadzenie edukacji pozaszkolnej, także poradni specjalistycznych.
 24. Prowadzenie terapii i leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych.
 25. inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie.
 
 

Rozdział III Organy Centrum i członkowie

§10

Władzami Centrum są:
 • Zarząd: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.
 • Komisja Rewizyjna.

§11

Ogólny nadzór nad Centrum sprawuje Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, który:
 • czuwa nad całością funkcjonowania Centrum zgodnie ze Statutem, wyznaniem wiary i zasadami etyki chrześcijańskiej.
 • powołuje i odwołuje Dyrektora z woluntariuszy zaangażowanych w działalność
 • zatwierdza kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz wydaje zgodę na jego odwołanie.
 • zmiany w Statucie Centrum przedkłada do zatwierdzenia Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu.
 • decyduje o przeznaczeniu majątku Centrum w przypadku rozwiązania.

§12

Dyrektor Centrum:
 • kieruje działalnością
 • reprezentuje jednoosobowo Centrum i występuje w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa i Statutem.
 • przedstawia Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie kandydaturę Zastępcy Dyrektora i po uzyskaniu zgody powołuje go zgodnie z §11.
 • powołuje Sekretarza
 • zatrudnia pracowników
 • zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Centrum na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Centrum za rok ubiegły.
 • zarządza funduszami Centrum w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem.
 • jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i nieodpłatnym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem. Powyższe decyzje wymagają podpisu Księdza Proboszcza parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 • opracowuje i   składa   Komisji   Rewizyjnej   sprawozdanie   finansowe w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

§13

Zastępca Dyrektora Centrum:
 • wspiera Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych.
 • zastępuje Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością
 • w razie wakatu na urzędzie Dyrektora, pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.
 • szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.

§14

Sekretarz jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Centrum. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

§15

 1. Wybór Członków Zarządu następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§16

 1. Komisję rewizyjną stanowi trzech członków Centrum.
 2. Wybór Komisji i Przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Centrum.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Centrum ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem  prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§17

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności
 • składanie sprawozdań ze swej działalności członkom Centrum.

§18

 1. Członkami mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację przystąpienia do Centrum i zobowiążą się do przestrzegania Statutu i pracy na rzecz Centrum.
 2. Członków na drodze uchwały przyjmuje Zarząd Centrum.
 3. Członkostwo ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Centrum zgłoszonej pisemnie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Centrum.
 • wykluczenia przez  Zarząd  po aprobacie Księdza  Proboszcza  Parafii  Wniebowstąpienia Pańskiego.

§19

Wolontariuszami mogą być osoby, które zechcą pracować na rzecz Centrum zgodnie z ustawą o wolontariacie.  
 

Rozdział IV Majątek i gospodarka finansowa Centrum

 

§20

Majątek Centrum stanowią:
 1. nieruchomości i ruchomości powierzone Centrum na podstawie umowy użyczenia przez Parafię pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 2. przychody z następujących źródeł:
 • dotacje, subwencje, kontrakty i środki z funduszy publicznych.
 • darowizny i spadki oraz dobrowolne wpłaty.
 • wpływy z działalności gospodarczej i programów celowych.
 • środki pochodzące z ofiarności publicznej.
 • środki uzyskane z realizacji programów Unii Europejskiej.
 • z innych źródeł.

§21

Dochody uzyskane z działalności prowadzonej przez Centrum nadwyżka przychodów nad kosztami)  w całości jest przeznaczany na działalność pożytku publicznego.

§22

Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora i podpisu Księdza Proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.  
 

Rozdział V Postanowienia końcowe

 

§23

 1. Centrum może ulec likwidacji na podstawie dekretu rozwiązującego tę jednostkę, wydanego i podpisanego przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego na wniosek Księdza Proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie.
 2. Podejmując decyzję o likwidacji Centrum, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie, określa sposób jego likwidacji.

§24

Niniejszy Statut obowiązuje z chwilą podpisania przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego.

§25

 1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Centrum.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają dla swej ważności zgody Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego.

§26

Centrum z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje status organizacji pożytku publicznego.  

+ Stanisław Budzik ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

Lublin, dnia 13 maja 2015 r.